วันอังคารที่ 21 มกราคม 1 เปโตร 2:9-10 “ชนชาติของพระเจ้า”

เปโตรได้ทำลายการแบ่งชั้นวรรณะระหว่างชนชาติอิสราเอล และคนต่างชาติลงอย่างสิ้นเชิง เพราะท่านเรียกคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ว่า “ชนชาติของพระเจ้า” “ปุโรหิตหลวง” “ประชาชาติบริสุทธิ์” โดยยืนยันว่า เมื่อเราทั้งหลายเป็นคนไม่มีชาติ แต่วันนี้เราเป็นชนชาติของพระเจ้าแล้ว (ข้อ 10)

Q1  อะไรคือบทบาทหน้าที่ของ “ชนชาติของพระเจ้า” ที่จะต้องกระทำ? (ดูข้อ 9ข ประกอบ)
Q2  คุณคิดว่า พระเจ้าทรงเลือกคุณ ให้ประกาศพระบารมี ประกาศความอัศจรรย์ของพระองค์ ผ่านชีวิตของคุณในด้านใดบ้าง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *