สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2014

สูจิบัตร 23 กุมภาพันธ์ 2014

國語部程序表 二○一四年二月廿三日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 23 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2014 เวลา : 10:30 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณคเณศร์
ผู้เดินถุงถวาย : คุณศศิรักษ์/คุณกชกร
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณเพชรรัตน์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณสุมล
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณพรพรรณา/คุณภูมินทร์เชิญชวนนมัสการ : 1 พงศ์กษัตริย์ 5:3-5”
นมัสการด้วยเพลงสั้น : หัวใจนมัสการ อยู่ในพระทัยพระองค์  ไม่ว่าอยู่แห่งหนไหน
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: ปัญญาจารย์ 3:10-15”  คุณเพชรรัตน์
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณสุมล
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “พระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อ”
เทศนา : ค้นพบความหมายของชีวิต “ปัญญาจารย์ 3:1-22” นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “ในเวลาของพระคริสต์” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *