สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2014

สูจิบัตร 29 มีนาคม 2014

國語部程序表二○一四年三月廿九日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
วันเสาร์ที่
: 29 มีนาคม ค.ศ. 2014 เวลา : 19:00 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณสิชาญ
ผู้เดินถุงถวาย : คุณดวงพร/คุณพรรณี
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณพรพรรณา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณน้ำทิพย์
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณนงค์ลักษณ์/คุณฑิฆัมพรเชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: ทุกวันเวลา เพียงผู้เดียว ข้ายกพระนามพระเจ้าของข้า ผู้เป็นความหวัง พระเจ้าดีต่อฉัน
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “โคโลสี 3:5-10” คุณพรพรรณา
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณน้ำทิพย์
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “ข้ามอบทุกสิ่งแด่พระเยซู”
เทศนา : ตรึงไว้กับพระคริสต์ “กาลาเทีย 2:15-21” อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “สง่างามเมื่อเราเดินตามพระเจ้า”  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
อธิษฐานเผื่อคริสตจักร
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *