สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน 2014

สูจิบัตร 13 เมษายน 2014

國語部程序表 二○一四年四月十三日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 13 เมษายน ค.ศ. 2014 เวลา : 10:30 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณสุเมธ
ผู้เดินถุงถวาย : คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณพัทธมน
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณเทียนชัย
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณขวัญเนตร/คุณพรพรรณาเชิญชวนนมัสการ : “1 พงศาวดาร 29:11-13”
นมัสการด้วยเพลงสั้น : ฉันได้วางใจในพระเจ้า ทุกวันเวลา ราชาแห่งดวงใจ ร่วมกันในพระเยซู
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “2 เปโตร 1:3-11”  คุณพัทธมน
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณเทียนชัย
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “คำสรรเสริญล้นจากวิญญาณ”
เทศนา :  ชีวิต & ความบริสุทธิ์ “1 เธสะโลนิกา 4:1-12”  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “สง่างามเมื่อเราเดินตามพระผู้ไถ่”  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
อธิษฐานเผื่อคริสตจักร
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
“สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *