วันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน มาระโก 10:35-45 “พระเยซู – ผู้นำที่ดี”

การเป็นผู้นำเป็นสิ่งที่คนเราในปัจจุบันให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก มีการอบรมการเป็นผู้นำ อบรมวิธีการในการปกครอง การควบคุม การจัดการผู้ที่ติดตามอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อจะประสบความสำเร็จ และภาพที่เรามักจะชินตาคือ การที่มีคนติดสอยห้อยตามผู้นำ วันนี้เราจะเรียนรู้กันว่า ผู้นำที่ดีสำหรับพระเยซู คือ ผู้นำแบบไหน

Q1  ลองเปรียบเทียบภาพผู้นำในความคิดของยากอบและยอห์น รวมถึงสาวกคนอื่นๆ (ข้อ 35-41) กับภาพของผู้นำในความคิดของพระเยซูคริสต์ (ข้อ 42-45) ว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร?
Q2  คุณจะนำแบบอย่างของพระเยซูคริสต์ในการเป็นผู้นำที่ดี ข้อ 45 ไปใช้อย่างไรในชีวิต?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *