สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2014

สูจิบัตร 27 เมษายน 2014

國語部程序表二○一四年四月廿七日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 27 เมษายน ค.ศ. 2014 เวลา : 10:30 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณคเณศร์
ผู้เดินถุงถวาย : คุณพรรณี คุณอุรัชนี
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณจันทร์ธี
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณฑิฆัมพร
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณวรรณนิสา/คุณณัฐฐิติชญาเชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: ทุกครั้งที่ข้าเฝ้าภาวนา จิตใจของข้าจงสาธุการพระเจ้า พื้นฟ้าสวรรค์ประกาศพระบารมีพระเจ้า
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: ฟิลิปปี 2 : 1-11คุณจันทร์ธี
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณฑิฆัมพร
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “โอ ข้ายกพระนามสูงสุด”
เทศนา : ธรรมบัญญัติ หรือ ความเชื่อ  “กาลาเทีย 3:1-14”  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “ไม้กางเขนโบราณ” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
อธิษฐานเผื่อคริสตจักร
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *