สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2010

สูจิบัตร 6 มิ.ย. 2010

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ : 6 มิถุนายน ค.ศ. 2010  เวลา : 10:00 น.

ผู้นำเพลงสั้น : คุณวิทย์/คุณสุนทรีย์  ผู้นำประชุม : อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณสุมล/คุณศิริพร  ผู้บรรเลงเปียโน : คุณจางเจียยุ่น
ผู้ถือถุงถวายทรัพย์
: คุณวีระชัย คุณหยูเฟย คุณเสริม  ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณฉวีวรรณ
ผู้ต้อนรับ
& ปฏิคม : คุณขวัญเนตร/คุณพรพรรณา

อธิษฐาน : เผื่อ “ประเทศเวียตนาม”
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: ข้ายกเสียงขึ้น จิตใจของข้าจงสาธุการฯ พระองค์ทรงสมควร
ใคร่ครวญพระวจนะ
: “สุภาษิต 15:33”
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป
:
อ่านพระวจนะ
: “ฟิลิปปี 2:6-11” คุณสุมล/คุณศิริพร
คณะนักร้องยุวชน
: He’s everything to me
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณฉวีวรรณ
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: “อัศจรรย์พระผู้ช่วยเรา” หน้า 56
เทศนา
: “การยอมจำนน” อ.ไพรสนธิ์ ต่างสี/คุณสุนทรีย์
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง
: “ชีวิตข้าขอมอบถวาย หน้า 230 (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
พิธีมหาสนิท
: อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม
:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *