สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2010

สูจิบัตร 13 มิ.ย. 2010

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 13 มิถุนายน ค.ศ. 2010 เวลา : 9:00 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ ผู้นำประชุม : คุณสุเมธ
ผู้เดินถุงถวาย
: คุณดวงพร/คุณวรวดี ผู้อ่านพระวจนะ : คุณสิริพรรณ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณเทียนชัย  ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณนงค์ลักษณ์ /คุณณัฐฐิติชญา

เชิญชวนนมัสการ :
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป
:
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: เพราะพระองค์ทรงอยู่ ทุกวันเวลา เชิญมารื่นเริงยินดี จะบอกว่า จิตใจของข้าสาธุการพระเจ้า
อ่านพระวจนะ
: “โรม 12:1-21” คุณสิริพรรณ
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณเทียนชัย
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: “ดอกไม้ทุ่งนา”
เทศนา
: fคำอุปมาเรื่องชาวสะมาเรียใจดี  “ลูกา 10:25-37” อ.ชัยวัฒน์ ชาวเมืองแมน
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง
: “องค์พระเยซูคริสต์ที่รักของข้า” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม
:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *