สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม 2014

สูจิบัตร 25 พฤษภาคม 2014

國語部程序表二○一四年五月廿五日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 25 พฤษภาคม ค.ศ. 2014 เวลา : 10:30 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณวีระวงษ์
ผู้เดินถุงถวาย : คุณน้ำทิพย์ คุณนงค์ลักษณ์
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณสิริพรรณ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณพรรณี
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณสุมล/คุณรพีพรรณ

เชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: เราจะเข้ามาสรรเสริญ ฉันได้วางใจในพระเจ้า รักในพระคุณ ข้าต้องการพระองค์
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: กาลาเทีย 3:15-20”  คุณสิริพรรณ
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณพรรณี
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “เราขอนมัสการพระองค์”
เทศนา : ธรรมบัญญัติและพระสัญญา “กาลาเทีย 3:15-20”  อ.ไพรสนธิ์ ต่างสี
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “พระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อ” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
อธิษฐานเผื่อคริสตจักร
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *