วันอังคารที่ 10 มิถุนายน ปฐมกาล 2:4-17 “สวนเอเดน”

การบันทึกเรื่องราวในปฐมกาล มีรูปแบบการเขียนที่สลับไปสลับมาระหว่าง การสรุปหัวข้อใหญ่ และการเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาตอนนั้นๆ พระคัมภีร์ตอนนี้ก็เช่นกันเป็นการพูดกว้างๆ เกี่ยวกับความเป็นไปในช่วงแรกๆ ของการทรงสร้างว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง โดยเน้นเหตุการณ์ที่เกิดในสวนเอเดน

Q1  จากพระคัมภีร์ตอนนี้ พระเจ้าได้กำชับและมอบหมายงานอะไรให้กับอาดัมและเอวา เพื่อพวกเขาจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้? (ดูข้อ 15-17 ประกอบ)
Q2   การที่คุณรู้ว่า พระเจ้าทรงเป็นผู้ริเริ่มการงานสำหรับมนุษย์ ช่วยให้คุณมีมุมมองใหม่อย่างไรต่อ การงาน/การเรียน ที่คุณทำ/ศึกษาอยู่?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *