วันอังคารที่ 17 มิถุนายน ปฐมกาล 5:1-32 “เอโนค”

ปฐมกาลบทที่ 5 ได้พูดถึงการที่มนุษย์ถูกสร้างขึ้นตามพระฉายาของพระเจ้า เป็นชายและเป็นหญิง และพระองค์ทรงอวยพรให้มนุษย์มีลูกหลานดกทวีขึ้นจนเต็มทั้งแผ่นดิน (ข้อ 1-2) ซึ่งผลก็เป็นไปตามนั้นพงศ์พันธ์ของอาดัมขยายออกไปจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงพงศ์พันธ์ของโนอาห์ นับได้ทั้งหมด 9 รุ่นด้วยกัน ในขณะเดียวกันผลของความผิดบาปคือ ความตาย ก็ยังทำหน้าที่ของมันอย่างสัตย์ซื่อ เพราะมีคำว่า สิ้นชีวิตในบทนี้ถึง 8 ครั้งด้วยกัน

Q1  คุณคิดว่า ข้อ 24 ที่ว่า“เอโนค ดำเนินกับพระเจ้า แล้วหายหน้าไป เพราะพระเจ้าทรงรับเขาไป” กับ โรม 10:9 “คือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในจิตใจว่า พระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตาย ท่านจะรอด” มีความเหมือนและเกี่ยวข้องกันอย่างไร?
Q2  เรื่องราวของเอโนค และความจริงจากพระธรรมโรม ช่วยให้คุณมีความมั่นใจในความรอดที่คุณมีอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *