วันอังคารที่ 24 มิถุนายน ปฐมกาล 9:8-17 “พันธสัญญา – เราเองเป็นผู้ตั้ง”

9 “นี่แน่ะ เราเองเป็นผู้ตั้งพันธสัญญาของเรา
ไว้กับพวกเจ้าและกับพงศ์พันธุ์ของเจ้า

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2 -3 รอบอีกครั้ง โดยในวันนี้จะพิจารณาข้อที่ 9 เป็นพิเศษ คำว่า “เราเอง” “เป็นผู้ตั้ง” และ “พันธสัญญา” ช่วยให้เราเห็นถึงความมั่นคงของพันธสัญญาอย่างไร?
Q2  มีพันธสัญญาของพระเจ้ามากมายหลายข้อในพระคัมภีร์ คุณมีความมั่นใจในพันธสัญญาเหล่านั้นมากน้อยแค่ไหน? และการมั่นใจในพันธสัญญานั้นๆ ส่งผลในการดำเนินชีวิตของคุณอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *