สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 27 กรกฏาคม 2014

สูจิบัตร 27 กรกฏาคม 2014

國語部程序表二○一四年七月廿七日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
:27 กรกฎาคม ค.ศ. 2014 เวลา : 10:30 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณคเณศร์
ผู้เดินถุงถวาย : คุณวันดี/คุณพรศิริ
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณเพชรรัตน์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชนมน
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :คุณสุมล/คุณภูมินทร์

เชิญชวนนมัสการ : สดุดี 8:3-9
นมัสการด้วยเพลงสั้น : ทรงเป็นทุกสิ่งของข้า นำข้าใกล้พระองค์ สมควรคู่คำสรรเสริญ
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: โคโลสี 1:19-23”  คุณเพชรรัตน์
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชนมน
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “ฉันมีชีวิตอยู่ตราบใด”
เทศนา : ข้อจำกัดสำคัญที่พบในชีวิต ปัญญาจารย์ 6:1-12″  นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “เฝ้าชิดสนิทพระเจ้า”  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
อธิษฐานเผื่อคริสตจักร
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *