สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2014

สูจิบัตร 31 สิงหาคม 2014

國語部程序表二○一四年八月卅一日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 31 สิงหาคม ค.ศ. 2014 เวลา : 10:30 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณพงศ์ชัย
ผู้เดินถุงถวาย : คุณณิชา/คุณสิชาณีญ์
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณรพีพรรณ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณอุรัชนี
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณณัฐฐิติชญา/คุณฑิฆัมพรเชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: กลิ้งออกไป ขอบพระคุณด้วยใจกตัญญู พักพิงในพระเจ้า ชั่วชีวิต
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: กาลาเทีย 4:21-31คุณรพีพรรณ
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณอุรัชนี
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “ข้ามอบทุกสิ่งแด่พระเยซู”
เทศนา : บทเรียนจากนางฮาการ์ – นางซาราห์ กาลาเทีย 4:21-31″ อ.ชัยวัฒน์ ชาวเมืองแมน
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “ขอพระเยซูโปรดนำหน้า” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
อธิษฐานเผื่อคริสตจักร
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *