สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2014

สูจิบัตร 14 กันยายน 2014

國語部程序表二○一四年九月十四日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
:14 กันยายน ค.ศ. 2014 เวลา : 10:30 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณสุเมธ
ผู้เดินถุงถวาย : คุณภูมินทร์ คุณคณิน
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณอุรัชนี
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณกอบกาญจน์
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :คุณขวัญเนตร คุณวรรณนิสา

เชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
:ขอบพระคุณด้วยใจกตัญญู ข้าจะรักและบูชา ราชาแห่งดวงใจ ร่วมกันในพระเยซู
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “1 เปโตร 2:1-25” คุณอุรัชนี
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณกอบกาญจน์
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “ซ่อนข้าไว้”
เทศนา : เสรีภาพ “กาลาเทีย 5:1-15” อ.ชัยวัฒน์ ชาวเมืองแมน
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “ข้ายึดมั่นในคำสัญญา” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
อธิษฐานเผื่อคริสตจักร
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *