วันเสาร์ที่ 13 กันยายน มาระโก 1:1-11 “พันธสัญญา – ยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา & พระเยซู”

มาระโกได้เริ่มต้นหนังสือของท่านด้วยพันธสัญญาของพระเจ้าที่เป็นจริงในชีวิตของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา และพระเยซูคริสต์ โดยมาระโกได้อ้างถึงคำพยากรณ์และพันสัญญาของพระเจ้าในเรื่อง พระผู้ช่วยให้รอดที่อิสยาห์ได้เขียนไว้ว่า

“เราใช้ทูตของเราไปข้างหน้าท่าน ผู้นั้นจะเตรียมมรรคาของท่านไว้ เสียงผู้ร้องในถิ่นทุรกันดารว่า
จงเตรียมมรรคาแห่งพระเป็นเจ้า จงกระทำหนทางของพระองค์ให้ตรงไป”

Q1  ชีวิตของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา และชีวิตของพระเยซูคริสต์ สำเร็จตามพันธสัญญาของพระเจ้าที่เขียนไว้ข้างต้นอย่างไร? (ดูข้อ 4, 11 ประกอบ)
Q2  การที่คุณรู้ว่า พระเยซูคริสต์ทรงเป็นบุตรแห่งพันธสัญญา เป็นบุตรที่รักของพระเจ้า และเป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้า ช่วยให้คุณมีความมั่นใจและแน่ใจในความรอดที่คุณได้รับจากพระเจ้าอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *