สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2014

สูจิบัตร 26 ตุลาคม 2014

國語部程序表二○一四年十月廿六日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 26 ตุลาคม ค.ศ. 2014 เวลา : 10:30 น.
ผู้เทศนา : อ.สุมาลี ภัทรประภาคาร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณคเณศร์
ผู้เดินถุงถวาย : คุณสุมล/คุณเพชรรัตน์
ผู้อ่านพระวจนะ
:คุณฑิฆัมพร
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :คุณนงค์ลักษณ์/คุณณัฐฐิติชญา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณวันดีเชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: เมื่อเจ้ายกชูมือสรรเสริญ เพียงผู้เดียว ราชาแห่งดวงใจ
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: อิสยาห์ 1:1-20”  คุณฑิฆัมพร
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณวันดี
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “เฝ้าชิดสนิทพระเจ้า”
เทศนา :  กษัตริย์อุสซียาห์  2 พงศาวดาร 26:1-23″ อ.สุมาลี ภัทราประภาคาร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “ข้ายึดมั่นในคำสัญญา” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
อธิษฐานเผื่อคริสตจักร
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *