สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน 2014

สูจิบัตร 9 พฤศจิกายน 2014

國語部程序表二○一四年十一月九日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 9 พฤศจิกายน ค.ศ. 2014 เวลา : 10:30 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณคเณศร์
ผู้เดินถุงถวาย : คุณนฤมล/คุณบุญญา
ผู้อ่านพระวจนะ
:คุณอภิรดี
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :คุณวรรณนิสา/คุณชนมน
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :
คุณฑิฆัมพร

เชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
:จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด ทุกครั้งที่ข้าเฝ้าภาวนา ขอความรัก ขอฤทธา เมื่อมองดูความบริสุทธิ์ของพระองค์
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “สดุดี 150:1-6” คุณอภิรดี
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณฑิฆัมพร
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “โปรดเปลี่ยนใจฉันใหม่”
เทศนา : ชีวิตฝ่ายพระวิญญาณ  “กาลาเทีย 5:22-26”  อ.วิชัย ธรรมทวีธิกุล
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง :   “รักพระเยซู รักมากกว่าก่อน”  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
อธิษฐานเผื่อคริสตจักร
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *