วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน บทเพลงคร่ำครวญ 3:24-26 “มาจากพระเจ้า”

26 เป็นการดีที่จะหวังใจและรอคอย
ความรอดจากพระเจ้า

Q1  อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ 2-3 รอบช้าๆ คุณคิดว่า เยเรมีย์อยากจะบอกอะไรคุณจากบทสรุปในข้อ 26?
Q2  อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคัมภีร์ตอนนี้ และพระพรที่คุณได้รับตลอดสัปดาห์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *