สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2014

สูจิบัตร 7 ธันวาคม 2014

國語部程序表二○一四年十二月七日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
:7 ธันวาคม ค.ศ. 2014  เวลา :10:00 น.

ผู้นำประชุม : คุณอภิทาน/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น :คุณคังเหม่ยหลาน/คุณวันทนาพร
ผู้อ่านพระวจนะ :คุณนงค์ลักษณ์/คุณสยุมพร
ผู้บรรเลงเปียโน :คุณจางเจียยุ่น
ผู้ถือถุงถวายทรัพย์ :คุณฉุงลี่หวา คุณจ้าวเจวียน คุณซือติ้งเม่า คุณปั่นหยุนเจียว
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :คุณหวางจิ้ง
ผู้ต้อนรับ
&ปฏิคม :คุณดิเรก/คุณฑิฆัมพร นมัสการด้วยเพลงสั้น :จงฟังเพลงแห่งทูตสวรรค์ จิตใจของข้าจงสาธุการพระเจ้า ชีวิตข้าขอมอบถวาย
ใคร่ครวญพระวจนะ : “อิสยาห์ 43:10”
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป
:
อ่านพระวจนะ
: “1 ซามูเอล 2:1-10” คุณนงค์ลักษณ์/คุณสยุมพร
คณะนักร้องภาคภาษาไทย : “Listen to the Joyful Song”
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณหวางจิ้ง
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “พระเยซูคือผู้ช่วยประเสริฐ”
เทศนา : “อาหารฝ่ายวิญญาณ” (เฉลยธรรมบัญญัติ 8:1-10) อ.เหอจื้อผิง/คุณวันทนาพร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง :“ขอจงถวายมงกุฎ” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
พิธีมหาสนิท : อ.เหอจื้อผิง/คุณวันทนาพร
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *