สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม 2014

สูจิบัตร 28 มกราคม 2014

國語部程序表二○一四年十二月廿八日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
:28 ธันวาคม ค.ศ. 2014 เวลา :10:00 น.

ผู้นำประชุม :อ.นนท์ชัย/คุณเจิงเข่อเหริน
ผู้นำเพลงสั้น
:คุณจางเจียยุ่น/คุณจินตนาภรณ์
ผู้อ่านพระวจนะ :คุณวันดี/คุณจ้าวเจวียน
ผู้บรรเลงเปียโน
: คุณศศิรักษ์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :คุณชลลดา
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :คุณขวัญเนตร/คุณพรพรรณา
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :คุณจ้าวเจวียน คุณซือติ้งเสิ้น คุณซือติ้งเม่า คุณปั่นหยุนเจียวนมัสการด้วยเพลงสั้น :เรานำเสียงการสรรเสริญ ขอบพระคุณด้วยใจกตัญญูู นับพระพร
เชิญชวนนมัสการ : สดุดี 27:4
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “2 พงศาวดาร 34:29-33” คุณวันดี/คุณจ้าวเจวียน
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชลลดา
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “ทุกสิ่งวางไว้บนแท่นบูชาแล้วหรือ”
เทศนา : กษัตริย์โยสิยาห์ “2 พงศาวดาร 34:8-33” อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “พระเจ้ายิ่งใหญ่” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *