สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2015

สูจิบัตร 22 กุมภาพันธ์ 2015

國語部程序表二○一五年二月廿二日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
:22 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2015 เวลา : 10:30 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณคเณศร์
ผู้เดินถุงถวาย : คุณนฤมล/คุณกชกร
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณเพชรรัตน์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณพงศ์ชัย
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :คุณพรพรรณา/คุณนงค์ลักษณ์

เชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: ขอหัวใจที่เหมือนพระทัยพระองค์ รักวิเศษ เพราะพระองค์ทรงอยู่
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: โคโลสี 3:12-17”  คุณเพชรรัตน์
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณพงศ์ชัย
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “ข้ายึดมั่นในคำสัญญา”
เทศนา : สิ่งที่อยากให้มีมากขึ้น  “โคโลสี 1:9-14”  คุณชาญกิจ ยงปิยะกุล
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง “รักพระเยซู รักมากกว่าก่อน”  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *