วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ มาระโก 3:20-30 “เบเอลเซบูล”

เรื่องราวของพระเยซูคริสต์ในการประกาศสั่งสอน การอัศจรรย์ในเรื่องการรักษาโรค และการขับผีเป็นที่เลื่องลือไปทั่ว และเป็นเรื่องที่ถูกนำมาพูดคุยถกเถียงกัน โดยเฉพาะในเรื่องการขับผี (ในวัน   สะบาโต) มีญาติของพระองค์คิดว่า การกระทำของพระเยซูคริสต์เป็นเรื่องที่คนวิกลจริตทำกัน เพราะปกติไม่มีใครรักษาโรคในวันสะบาโต (ข้อ 21) และมีคนกล่าวหาว่า การที่พระเยซูคริสต์ขับผีออกได้ เพราะถูกเบเอลเซบูลซึ่งเป็นนายของผีทั้งปวงเข้าสิง (ข้อ 22)

Q1  จากลักษณะการตอบของพระเยซูคริสต์ในข้อ 23-27 คุณคิดว่า พระเยซูคริสต์เป็นคนที่วิกลจริต หรือ เป็นคนที่ถูกผีสิงและขาดสติในการควบคุมตนหรือไม่? อธิบาย
Q2  บางครั้งการพูด หรือ การวิพากษ์วิจารณ์ โดยไม่มีข้อมูลที่แน่นอน เป็นสิ่งที่น่ากลัวและอันตรายมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพูด หรือวิพากษ์วิจารณ์พระเจ้า โดยเฉพาะน้ำพระทัยและความจริงของพระเจ้าที่ทรงเปิดเผยผ่านทางพระคัมภีร์ อธิษฐานขอให้จิตใจของคุณเปิดออก และยอมรับคำสอนของพระเจ้าในทุกกรณี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *