สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2015

สูจิบัตร 8 มีนาคม 2015

國語部程序表二○一五年三月八日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 8 มีนาคม ค.ศ. 2015 เวลา : 10:30 น.

ผู้เทศนา : คุณจำเริญ เที่ยงธรรม
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณสุเมธ
ผู้เดินถุงถวาย : คุณวรรณนิสา/คุณณัฐฐิติชญา
ผู้อ่านพระวจนะ
:คุณพรพิมล
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :คุณนงค์ลักษณ์/คุณพรพรรณา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณวรวดี

เชิญชวนนมัสการ : “สดุดี 5:1”
นมัสการด้วยเพลงสั้น :ในทางพระองค์ ข้าจะรักและบูชา ราชาแห่งดวงใจ เป็นส่วนหนึ่ง
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “เฉลยธรรมบัญญัติ 28:1-14”  คุณพรพิมล
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณวรวดี
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “เราขอบพระคุณ”
เทศนา : ชีวิตที่สมกับข่าวประเสริฐ “ฟิลิปปี 1:27-30” คุณจำเริญ เที่ยงธรรม
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “ทหารของพระเยซูเจ้า”  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
อธิษฐานเผื่อคริสตจักร
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *