สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฏาคม 2010

สูจิบัตร 25 ก.ค. 2010

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :
25 กรกฎาคม ค.ศ. 2010 เวลา : 9:00 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ ผู้นำประชุม : คุณคเณศร์
ผู้เดินถุงถวาย
: คุณขนิษฐา/คุณอรวรรณ ผู้อ่านพระวจนะ : คุณณัฐฐิติชญา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณสิริ ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณภูมินทร์/คุณรพีพรรณ

เชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: ฉันเป็นที่รักยิ่ง อยู่ในพระทัยพระองค์
ใคร่ครวญพระวจนะ : “สดุดี 148:1-4” พื้นฟ้าสวรรค์ประกาศพระบารมีพระเจ้า
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “ปฐมกาล 1:1-2:3” คุณณัฐฐิติชญา
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณสิริ
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: “ซ่อนข้าไว้”
เทศนา
: “โลกของเรา” (ปฐมกาล 1) คุณวิทย์ สุนทรนันท์
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง
: “สาธุการพระนาม” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *