สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2010

สูจิบัตร 1 ส.ค. 2010

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 1 สิงหาคม ค.ศ. 2010 เวลา : 10:00 น.

ผู้นำเพลงสั้น : คุณจางเจียยุ่น/คุณจินตนาภรณ์ ผู้นำประชุม : คุณพิชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณอรวรรณ/คุณเฉินเสี่ยวหลิง ผู้บรรเลงเปียโน : คุณพรศิริ
ผู้ถือถุงถวายทรัพย์
: คุณเฉินข่ายจง คุณหยูเฟย คุณเหอจื่อหวาย  ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชลลดา
ผู้ต้อนรับ
& ปฏิคม : คุณขวัญเนตร/คุณพรพรรณา

อธิษฐาน : เผื่อ “ประเทศสิงคโปร์”
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: สาธุการพระนามของพระเจ้า พระองค์ทรงสมควร ทรงสัญญาให้พรแก่ข้า
ใคร่ครวญพระวจนะ
: “สดุดี 36:9”
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป
:
อ่านพระวจนะ
: “1 ยอห์น 1:5-10” คุณอรวรรณ/คุณเฉินเสี่ยวหลิง
คณะนักร้อง
: And Can It Be
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณชลลดา
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: “ข้ารักพระเยซู” หน้า 125
เทศนา
: “ความมั่นใจในความรอด” 1 เปโตร 1:3-5 คุณจำเริญ/คุณสุนทรีย์
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง
: “ทุกลมหายใจ หน้า 145 (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
พิธีมหาสนิท
: อ.นนท์ชัย/คุณสุรเดช
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *