สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2015

สูจิบัตร 21 กุมภาพันธ์ 2016

國語部程序表二〇一六年二月廿一日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2016  เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณพงศ์ชัย
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณณัฐฐิติชญา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณวรวดี
ผู้เดินถุงทรัพย์ : คุณนงค์ลักษณ์/คุณสุภัทรา
ทีมต้อนรับ : คุณสุมล คุณชนมน คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร เชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
:จิตใจของข้าจงสาธุการพระเจ้า ฉันได้วางใจในพระเจ้า เชิญพระวิญญาณแห่งความรักยิ่งใหญ่ จงมีความเชื่อ
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “กิจการ 1:12-26” คุณณัฐฐิติชญา
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณวรวดี
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “เชื่อและฟังคำ”
เทศนา : เลือก . . . “กิจการ 1:12-26 อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “ขอพระเยซูโปรดนำหน้า” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม
:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *