สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2015

สูจิบัตร 20 มีนาคม 2016

國語部程序表二〇一六年三月廿日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 20 มีนาคม ค.ศ. 2016     เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณสุเมธ
ผู้เทศนา : คุณชาญกิจ ยงปิยะกุล
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณพัทธมน
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณนงค์ลักษณ์
ผู้เดินถุงทรัพย์ : คุณชัยพร/คุณภูมินทร์
ทีมต้อนรับ : คุณขวัญเนตร คุณดิเรก คุณวรรณนิสา คุณณัฐฐิติชญา คุณภูมินทร์เชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: ชีวิตเราพระเจ้าทรงสร้าง พักพิงในพระเจ้า รักวิเศษ
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “โฮเชยา 14:1-9” คุณพัทธมน
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณนงค์ลักษณ์
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “ความรักมั่นคง”
เทศนา : ทหารของพระเยซูคริสต์  “2 ทิโมธี 2:1-13” คุณชาญกิจ ยงปิยะกุล
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “ทหารของพระเยซูเจ้า” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *