สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2016

สูจิบัตร 26 มิถุนายน 2016

國語部程序表二〇一六年六月廿六日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 26 มิถุนายน ค.ศ. 2016  เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณคเณศร์
ผู้เทศนา : อ.ประดิพัทธิ์ สันติภาดา
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณวศิณี
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณสิริ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณรพีพรรณ/คุณฑิฆัมพร
ทีมต้อนรับ : คุณขวัญเนตร คุณดิเรก คุณวรรณนิสา คุณณัฐฐิติชญาเชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: เราอยู่กับเจ้า วันต่อวัน
อ่านพระวจนะ : “อพยพ 3:1-22” คุณวศิณี
นมัสการด้วยเพลงสั้น : ข้าจะรักและบูชา ฮาเลลูยา
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณสิริ
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “เชื่อและฟังคำ”
เทศนา : ความรับผิดชอบของผู้นำ “เฉลยธรรมบัญญัติ 3:23-29” อ.ประดิพัทธิ์ สันติภาดา
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “พระคริสต์นำหน้า”  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *