สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2016

สูจิบัตร 21 สิงหาคม 2016

國語部程序表二〇一六年八月廿一日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 21 สิงหาคม ค.ศ. 2016 เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณสิชาญ
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณณัฐฐิติชญา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณขวัญเนตร
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณนฤมล/คุณวิภาวัลย์
ทีมต้อนรับ : คุณดิเรก คุณวรรณนิสาเชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: ทุกวันเวลาข้าสาธุการ ในทางพระองค์ ข้ายกพระนามพระเจ้าของข้า ผู้เป็นความหวัง พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “กิจการ 4:1-31” คุณณัฐฐิติชญา
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณขวัญเนตร
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “ขอบพระคุณพระเจ้าพระผู้ไถ่”
เทศนา : การจับกุมเปโตรกับยอห์น “กิจการ 4:1-31” อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “พระคริสต์นำหน้า” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *