สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2010

สูจิบัตร 26 ก.ย. 2010

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 26 กันยายน ค.ศ. 2010 เวลา : 9:00 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ ผู้นำประชุม : คุณชาญกิจ
ผู้เดินถุงถวาย : คุณสุมล/คุณพรพรรณา ผู้อ่านพระวจนะ : คุณชนมน
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณชูพรรณ  ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณจำเริญ/คุณรพีพรรณ

เชิญชวนนมัสการ :
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป
:
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: พระเจ้าดีต่อฉัน สรรเสริญพระเยซู รักวิเศษ
อ่านพระวจนะ
: “มัทธิว 7:21-27” คุณชนมน
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณชูพรรณ
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: “ข้าผจญทุกสิ่ง”
เทศนา
: มากพอแล้วหรือ? “1 พงศ์กษัตริย์ 19” อ.วินัย สีสัน
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง
: “หมดทั้งชีวิต” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม
:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *