ค่ายคริสตจักรพระคุณ 15 – 17 กรกฏาคม 2011

“การที่มีคุณของเราก็พอแก่เจ้าแล้ว เพราะความอ่อนแอมีที่ไหน เดชของเราก็มีฤทธิ์ขึ้นเต็มขนาดที่นั้น” 2 โครินธ์ 12:9

วิทยากร อ.ประยูร ลิมะหุตะเศรณี และ อ.ตู้กวางเหย้า
สถานที่อบรมคริสเตียน แบ๊บติสต์ พัทยา

สมัครได้วันนี้จนถึง 2 ก.ค. 2011 ที่คุณชูพรรณ (ภาษาไทย) และ คุณจางเจียยุ่น (ภาษาจีน)

กลุ่มเซลรวม 2011 (12 มิ.ย. เวลา 13.00-15.00 น.)

ขอเชิญร่วมรายการกลุ่มเซลรวม ในวันอาทิตย์ที่ 12 มิ.ย. นี้ เวลา 13.00-15.00 น.

ร่วมสามัคคีธรรม พูดคุย แบ่งปัน อธิษฐานด้วยกัน เพื่อเรียนรู้จักมากขึ้น และหนุนใจซึ่งกันและกัน

วันรวีวารศึกษา 2011 (5 มิ.ย.)

10.00 นมัสการร่วมกัน
12.00 รับประทานอาหาร
13.30 ร้องเพลง เล่นเกมส์ โดยแบ่งกลุ่มตามชั้นรวีฯ
15.00 ทานอาหารว่าง

God Speaks To Me Project

โครงการจดคำเทศนาทุกสัปดาห์ เพื่อเสริมสร้างชีวิตด้วยพระวจนะ
เพื่อให้สามารถจดจำได้ นำไปแบ่งปันกับคนอื่น และนำมาทบทวน
เพื่อพระคำของพระเจ้าจะเกิดผล และเพิ่มพูนขึ้นในชีวิตของเรา

งานฟื้นฟู 5-6 มี.ค. 2011 “การเชื่อฟัง การอัศจรรย์ การเปลี่ยนแปลง”

โปรดจัดเวลามาร่วมงานฟื้นฟู “การเชื่อฟัง การอัศจรรย์ การเปลี่ยนแปลง” เทศนาโดย อ.สมศักดิ์ ชูสงฆ์
วันเสาร์ที่ 5 มี.ค. 2011 เวลา 18.30 น.
วันอาทิตย์ที่ 6 มี.ค. 2011 เวลา 9.30 น. และ 13.00 น. และ 14.45 น.