วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 1 โครินธ์ 16:1-4; 2 โครินธ์ 8:1-15 “ถวายทรัพย์”

ในเวลานั้นเกิดการกันดารอาหารครั้งใหญ่ เปาโลจึงหนุนใจให้พี่น้องที่เมืองโครินธ์เก็บรวบรวมเงินทุกๆ วันต้นสัปดาห์เพื่อจะช่วยเหลือพี่น้องหรือคริสตจักรที่ขัดสน (1 โครินธ์ 16:1-4) ซึ่งเราพบว่า พี่น้องที่เมืองโครินธ์ได้เก็บรวบรวมเงินไว้ถวายอย่างเต็มกำลัง จนเปาโลบอกว่า ถวายเกินความสามารถของพวกเขาเสียอีก (ข้อ 3) Q1  อะไรคือสาเหตุสำคัญ ที่ทำให้ผู้เชื่อในเมืองโครินธ์ถวายจนสุด (เกิน) ความสามารถ? (ดูข้อ 5, 11 ประกอบ) Q2  อธิษฐานขอให้ท่าทีการถวายทรัพย์แบบพี่น้องที่เมืองโครินธ์เกิดขึ้นในตัวคุณและในคริสตจักรพระคุณ

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 1 โครินธ์ 15:12-19 “ความหวัง”

ความสงสัยเกี่ยวกับการฟื้นจากความตายเป็นอีกปัญหาหนึ่งในคริสตจักรที่เมืองโครินธ์  มีบางคนสงสัยไม่เชื่อเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตาย ไม่เชื่อว่าพระเยซูได้ตายและเป็นขึ้นมาใหม่ เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ และวันหนึ่งจะเสด็จกลับมารับเราทั้งหลายที่เป็นผู้ที่เชื่อ แต่ความจริงในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับเปาโลและเราทุกคนที่เชื่อและไว้วางใจในพระเยซูคริสต์ Q1  อะไรจะเกิดขึ้นกับเราทั้งหลายที่เป็นผู้ที่เชื่อในพระเยซู ถ้าพระองค์ไม่เป็นขึ้นมาจากความตาย? Q2  ลองทบทวนดูว่า ทำไมคุณถึงเชื่อว่า พระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย?

วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 1 โครินธ์ 12:1-31 “ร่างกายเดียวกัน”

ปัญหาความขัดแย้งในคริสตจักรเมืองโครินธ์ค่อนข้างจะมาก และหลากหลายปัญหา ทั้งในเรื่องการแบ่งพรรคแบ่งพวก การอวดตัว อวดความรู้ว่าเหนือกว่าผู้อื่น ความประพฤติ ความแตกต่างด้านชนชาติ (ยิวต่างชาติ) ความสามารถ ของประทานฝ่ายจิตวิญญาณ การล่วงประเวณี โดยเปาโลให้คำแนะนำว่า คริสเตียนไม่ควรแตกแยกกัน เพราะมีพระเจ้าองค์เดียวกัน Q1  เปาโลให้เหตุผลอะไรกับพี่น้องที่เมืองโครินธ์ไม่ให้ทะเลาะเบาะแว้งกัน ถึงแม้จะแตกต่างกันก็ตาม? (สังเกตคำที่ถูกกล่าวซ้ำๆ กัน) Q2  “ถ้าอวัยวะอันหนึ่งเจ็บ อวัยวะทั้งหมดก็พลอยเจ็บด้วย ถ้าอวัยวะหนึ่งได้รับเกียรติ อวัยวะทั้งหมดก็พลอยชื่นชมยินดีด้วย” พระคัมภีร์ข้อนี้ช่วยให้คุณดำเนินชีวิตร่วมกับพี่น้องในคริสตจักรโดยไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันได้อย่างไร?

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2013

วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2013 ผู้นำประชุม : คุณวิทย์/คุณหลี่ชิวลี่ ผู้นำเพลงสั้น : คุณจินตนาภรณ์/คุณเจิงเข่อเหริน ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง ผู้อ่านพระวจนะ : คุณอัจฉรา/คุณสุวรรณา ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชลลดา ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณเหอจื่อหวาย คุณเฉินเฉาจิ้น คุณโจวหลงเหอ ผู้บรรเลงเปียโน : คุณจางเจียยุ่น ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท : อ.นนท์ชัย/คุณหลี่ชิวลี่ ผู้ถือถาดขนมปัง-น้ำองุ่น : คุณเทียนชัย คุณกรรณิกา คุณสิริ คุณอภิทาน ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย : คุณสุมล/คุณนงค์ลักษณ์