Archives for April 2016

สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2016

สูจิบัตร 1 พฤษภาคม 2016

國語部程序表二〇一六年五月一日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2016 เวลา : 10.00 น.

ผู้นำประชุม : คุณจำเริญ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ
ผู้นำเพลงสั้น
: คุณจางเจียยุ่น/คุณวรีรัตน์
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณอัจฉรา/คุณสุวรรณา
ผู้บรรเลงเปียโน : คุณศศิรักษ์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณเฉินเสี่ยวหลิง
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณวรวดี คุณพรรณี คุณเหอจื๋อหวาย คุณจ้าวเวยฟง คุณหลิวเจี่ย คุณฉุงอวี๋หลง
ทีมต้อนรับ : คุณสุมล คุณชนมน คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร [Read more…]

รายการวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2016

ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4
ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2016

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2016

ผู้นำประชุม : คุณสุเมธ
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณภัทรพร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณเทียนชัย
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณอรวรรณ/คุณนงค์ลักษณ์
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม : คุณสุมล
คุณชนมน คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร

วันเสาร์ที่ 30 เมษายน สดุดี 46:10ก “จงนิ่งเสีย”

“จงนิ่งเสีย และรู้เถอะว่า เราคือพระเจ้า”

Q1 คุณคิดว่า “การนิ่ง” จะทำให้เรารู้จักพระเจ้ามากขึ้นได้อย่างไร?
Q2 คุณจะนำพระคัมภีร์ตอนนี้ไปใช้ในชีวิตมากขึ้นได้อย่างไร ในยามที่ต้องเผชิญหน้ากับปัญหาที่เข้ามาอย่างรวดเร็วและรุนแรง

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี  1 พงศ์กษัตริย์ 8-9     ลูกา 21:1-19

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน ยอห์น 10:9-10 “ประตู”

เราเป็นประตู ถ้าผู้ใดเข้าไปทางเราผู้นั้นก็จะรอด เขาจะเข้าออกแล้วก็จะพบอาหาร
ขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักและฆ่าและทำลายเสีย
เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิต และจะได้อย่างครบบริบูรณ์

Q1 ถ้าพระเยซูเป็น “ประตูที่ให้ชีวิต” คุณได้ “เปิดประตู” นี้ (มีความสัมพันธ์กับพระองค์)มากน้อยแค่ไหน?
Q2 อะไรคือ “อาหาร” “ชีวิต” และ “ความบริบรูณ์” ที่พระเจ้าทรงประทานให้ในชีวิตของคุณ?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี  1 พงศ์กษัตริย์ 6-7     ลูกา 20:27-47