สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2016

สูจิบัตร 1 พฤษภาคม 2016 國語部程序表二〇一六年五月一日 รายการประชุมนมัสการพระเจ้า ประจำวันอาทิตย์ที่ : 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2016 เวลา : 10.00 น. ผู้นำประชุม : คุณจำเริญ/คุณจ้าวเสี้ยวฉือ ผู้นำเพลงสั้น : คุณจางเจียยุ่น/คุณวรีรัตน์ ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง ผู้อ่านพระวจนะ : คุณอัจฉรา/คุณสุวรรณา ผู้บรรเลงเปียโน : คุณศศิรักษ์ ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณเฉินเสี่ยวหลิง ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณวรวดี คุณพรรณี คุณเหอจื๋อหวาย คุณจ้าวเวยฟง คุณหลิวเจี่ย คุณฉุงอวี๋หลง ทีมต้อนรับ : คุณสุมล คุณชนมน คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร

รายการวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2016

ภาคภาษาไทย รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องนมัสการชั้น 4 ภาคภาษาจีน รวีวารศึกษา เวลา 9.30 น. ที่ห้องรวีฯ นมัสการ เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1

ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2016

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2016 ผู้นำประชุม : คุณสุเมธ ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ ผู้อ่านพระวจนะ : คุณภัทรพร ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณเทียนชัย ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณอรวรรณ/คุณนงค์ลักษณ์ ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม : คุณสุมล คุณชนมน คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร

วันเสาร์ที่ 30 เมษายน สดุดี 46:10ก “จงนิ่งเสีย”

“จงนิ่งเสีย และรู้เถอะว่า เราคือพระเจ้า” Q1 คุณคิดว่า “การนิ่ง” จะทำให้เรารู้จักพระเจ้ามากขึ้นได้อย่างไร? Q2 คุณจะนำพระคัมภีร์ตอนนี้ไปใช้ในชีวิตมากขึ้นได้อย่างไร ในยามที่ต้องเผชิญหน้ากับปัญหาที่เข้ามาอย่างรวดเร็วและรุนแรง อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี  1 พงศ์กษัตริย์ 8-9     ลูกา 21:1-19

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน ยอห์น 10:9-10 “ประตู”

เราเป็นประตู ถ้าผู้ใดเข้าไปทางเราผู้นั้นก็จะรอด เขาจะเข้าออกแล้วก็จะพบอาหาร ขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักและฆ่าและทำลายเสีย เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิต และจะได้อย่างครบบริบูรณ์ Q1 ถ้าพระเยซูเป็น “ประตูที่ให้ชีวิต” คุณได้ “เปิดประตู” นี้ (มีความสัมพันธ์กับพระองค์)มากน้อยแค่ไหน? Q2 อะไรคือ “อาหาร” “ชีวิต” และ “ความบริบรูณ์” ที่พระเจ้าทรงประทานให้ในชีวิตของคุณ? อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี  1 พงศ์กษัตริย์ 6-7     ลูกา 20:27-47