Archives for March 2017

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม อพยพ 31:12-13 “รักษาวันสะบาโต”

พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่า
“จงสั่งชนชาติอิสราเอลว่า ‘เจ้าทั้งหลายจงรักษาวันสะบาโตของเราไว้
เพราะนี่จะเป็นหมายสำคัญระหว่างเรากับเจ้าตลอดชั่วชาติพันธุ์ของเจ้า
เพื่อเจ้าจะได้รู้ว่าเราคือพระเจ้า ผู้ได้กระทำเจ้าให้บริสุทธิ์

Q1 มีเหตุผลอย่างน้อย 2 ประการ ที่พระเจ้าทรงสั่งให้ชนชาติอิสราเอล “รักษาวันสะบาโต” อย่างเคร่งครัด คืออย่างไร?
Q2 ทั้ง 2 เหตุผลในการ “รักษาวันสะบาโต” จะมีส่วนช่วยทำให้การไป “นมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์” ของคุณมีความหมายและความสำคัญมากขึ้นอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   ผู้วินิจฉัย 11-12  ลูกา 6:1-26

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม ฟีลิปปี 1:21 “เพื่อพระคริสต์”

เพราะว่าสำหรับข้าพเจ้านั้น การมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์ และการตายก็ได้กำไร

Q1 คำพูดที่ว่า “การมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์ และการตายก็ได้กำไร” สะท้อนให้เห็นถึง “ความสัมพันธ์” ระหว่างผู้ที่พูดกับพระเจ้าอย่างไร?
Q2 คำพูดที่ว่า “การมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์ และการตายก็ได้กำไร” จะเป็นจริงในชีวิตของคุณได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   ผู้วินิจฉัย 9-10  ลูกา 5:17-39

วันพุธที่ 29 มีนาคม โคโลสี 3:8-9 “ชีวิตเก่า”

แต่บัดนี้ สารพัดสิ่งเหล่านี้ท่านจงเปลื้องทิ้งเสีย
คือความโกรธ ความขัดเคือง การคิดปองร้าย การพูดให้ร้าย
คำพูดหยาบโลน อย่าพูดมุสาต่อกัน
เพราะว่าท่านได้ปลดวิสัยมนุษย์เก่า กับการปฏิบัติของมนุษย์นั้นเสียแล้ว

Q1 ลักษณะ “ชีวิตเก่า” ที่ผู้ที่เชื่อในพระเจ้าจะต้อง “ปลด/เปลื้อง” ทิ้งทั้งหมด 6 ประการคืออะไรบ้าง?
Q2 คุณยังมีลักษณะ “ชีวิตเก่า” แบบไหนที่เป็นปัญหาอยู่ และอยากที่จะ “ปลด/เปลื้องทิ้ง” ใช้เวลานี้อธิษฐานขอกำลัง การปลดปล่อยจากพระเจ้า เพื่อคุณจะมีชัยชนะเหนือชีวิตเก่าเหล่านั้น

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   ผู้วินิจฉัย 7-8  ลูกา 5:1-16

วันอังคารที่ 28 มีนาคม มัทธิว 9:37-38 “คำแนะนำ”

แล้วพระองค์ตรัสกับพวกสาวกของพระองค์ว่า
“ข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากนักหนา แต่คนงานยังน้อยอยู่
เหตุนั้นพวกท่านจงอ้อนวอนพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของนา
ให้ส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์”

Q1 “ข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากนักหนา” หมายถึง ยังมีผู้คนอีกจำนวนมากที่ยังไม่รู้จักพระเจ้า ไม่เชื่อและไม่ไว้วางใจในพระเยซูคริสต์ “แต่คนงานยังน้อยอยู่” หมายถึง คนที่จะออกไปประกาศข่าวประเสริฐนั้นมีไม่เพียงพอ ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในเวลานั้น พระเยซูทรงให้ “คำแนะนำ” ในการแก้ปัญหานี้กับเหล่าสาวกอย่างไร? (สังเกตคำพูดของพระเยซู หลังคำว่า “เหตุนั้น”)
Q2 คุณจะมีส่วนในการทำให้ “คำแนะนำ” ของพระเยซูสำเร็จในคริสตจักรพระคุณ และในประเทศไทยได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   ผู้วินิจฉัย 4-6  ลูกา 4:31-44

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม โรม 8:15 “ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง”

เหตุว่าท่านไม่ได้รับน้ำใจทาสซึ่งทำให้ตกในความกลัวอีก
แต่ท่านได้รับพระวิญญาณผู้ทรงให้เป็นบุตรของพระเจ้า
ให้เราทั้งหลายร้องเรียกพระเจ้าว่า “อับบา” คือพระบิดา

Q1 คนที่เชื่อและไว้วางใจในพระเยซูคริสต์จะมี “ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง” อย่างน้อย 5 ประการคือ

  1. ไม่ได้รับ …………………………………………………… 2. ไม่ตกใน …………………………………………………………….
  2. ได้รับ ………………………………………………………. 4. ให้เป็น ……………………………………………………………….
  3. 5. เรียกพระเจ้าว่า ……………………………………………………………………………………………………

Q2 ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงทั้ง 5 ประการ มีส่วนทำให้คุณมี “ชีวิตที่ดีขึ้น” อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี   ผู้วินิจฉัย 1-3  ลูกา 4:1-30