เฝ้าเดี่ยว วันอังคาร 2 พ.ย. เฉลยธรรมบัญญัติ 22:1-12

พระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงกฎเกณฑ์ทั่วไป ซึ่งสอนเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันในสังคม และมีการใช้ “พู่” เป็นสัญลักษณ์เพื่อเตือนให้รักษาพระบัญญัติของพระเจ้า (ดูกันดารวิถี 15:38-39) คุณคิดว่า ตัวคุณเองจะใช้อะไรเตือนใจให้ดำเนินชีวิตตามพระคำในวันนี้?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *