เฝ้าเดี่ยว วันศุกร์ 5 พ.ย. เฉลยธรรมบัญญัติ 23:15-25

“เทวทาส” “เทวทาสี” และ “หมา” หมายถึง คนร่วมประเวณีตามพิธีกรรมทางศาสนาของชาวคานาอัน ในสังคมปัจจุบันเราจะพบว่า มีเรื่องของเพศกับเรื่องของความเชื่อเข้ามาเกี่ยวพันกันเสมอ และมักจะเป็นความเข้าใจที่ผิดๆ เสมอ คุณคิดว่า คริสตจักรควรจะมีการสอนเกี่ยวกับเพศ และความเชื่อของคริสเตียนมากน้อยเพียงใด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *