เฝ้าเดี่ยว วันเสาร์ 6 พ.ย. เฉลยธรรมบัญญัติ 24:1-9

แม้ที่นี่จะพูดถึงการหย่าร้าง แต่ถ้าเราดูในมาระโก 10:1-2 จะพบว่าพระเยซูได้อธิบายถึงเรื่องนี้อย่างชัดเจนว่า พระเจ้าไม่มีพระประสงค์ให้คู่แต่งงานจบลงที่การหย่าร้าง แต่เป็นตัณหาของมนุษย์เองที่อยากจะหย่าร้าง  อธิษฐานเผื่อคู่สมรสที่คุณรู้จัก ซึ่งกำลังมีปัญหาอยู่ ขอพระเจ้าทรงนำ และเมตตาเขาทั้งคู่ให้สามารถผ่านพ้นปัญหาเหล่านั้นไปได้ โดยไม่จบลงที่การหย่าร้าง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *