เฝ้าเดี่ยว วันจันทร์ 8 พ.ย. เฉลยธรรมบัญญัติ 25:5-12

การสืบสกุลสำคัญมากสำหรับชาวอิสราเอล (ปฐมกาล 38) ผู้ที่มีภรรยาแล้วและเสียชีวิตโดยที่ยังไม่มีบุตรชาย พี่น้องของผู้ตายมีหน้าที่รับภรรยาผู้ตายมาเป็นภรรยา บุตรหัวปีที่เกิดมาให้สืบสกุลพี่น้องที่เสียชีวิตนั้น เพื่อชื่อของผู้ที่เสียชีวิตจะไม่ถูกลบออกจากอิสราเอล การดูแลและช่วยเหลือพี่น้องในครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญมาก คุณได้ดูแลครอบครัวของคุณอย่างไร? (ดู 1 ทิโมธี 5:8 ประกอบ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *