เฝ้าเดี่ยว วันเสาร์ 13 พ.ย. เฉลยธรรมบัญญัติ 28:1-14

การเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าจะนำมาซึ่งพระพร และความอุดมสมบูรณ์ แต่ไม่ได้หมายความว่า ชีวิตคริสเตียนจะไม่มีความทุกข์ยากลำบากใดๆ เลย ในบางครั้งพระพรของพระเจ้า ก็สามารถเห็นและจับต้อง แต่บางครั้งก็เป็นพระพรที่จับต้องด้วยมือไม่ได้ แต่สัมผัสได้ด้วยจิตใจของเรา (ดู มัทธิว 5:1-12 ประกอบ) ใช้เวลานี้นับพระพรของพระเจ้าทั้งที่มองเห็น และมองไม่เห็น และขอบคุณพระองค์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *