เฝ้าเดี่ยว วันอาทิตย์ 14 พ.ย. เฉลยธรรมบัญญัติ 28:15-35

โมเสสได้พูดถึงผลของการไม่เชื่อฟังมากมาย เช่น การกันดารอาหาร การแพ้สงคราม การถูกลงโทษ โรคระบาด ภัยธรรมชาติต่างๆ รวมทั้งโรคระบาดต่างๆ ด้วย ปัจจุบันนี้มีโรคติดต่อร้ายแรงที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เช่น โรคเอดส์ ไข้หวัดนก ไข้หวัด 2009 คุณคิดว่า สิ่งเหล่านี้เกี่ยวพันความไม่เชื่อฟังของมนุษย์อย่างไร? และคุณจะดำเนินชีวิตเหมือนหรือแตกต่างจากในสังคมนี้ ที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าอย่างไร?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *