เฝ้าเดี่ยว วันอังคาร 16 พ.ย. เฉลยธรรมบัญญัติ 28:58-68

พระเจ้าเป็น “ผู้ประทานให้” (ท่านทั้งหลายมีมากอย่างดวงดาว) และ เป็น “ผู้ที่เอาไป” (เหลือแต่จำนวนน้อย) ความจริงในเรื่องนี้ช่วยให้คุณดำเนินชีวิต ด้วยความยำเกรงพระเจ้าอย่างไรบ้าง?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *