เฝ้าเดี่ยว วันพุธ 17 พ.ย. เฉลยธรรมบัญญัติ 29:1-15

จากประโยคที่ว่า “เรา (พระเจ้า) ได้นำเจ้าอยู่ในถิ่นทุรกันดารสี่สิบปี เสื้อผ้าของเจ้ามิได้ขาดวิ่นไปจากเจ้า รองเท้ามิได้ขาดหลุดไปจากเท้าของเจ้า” (ข้อ 5) หนุนใจเราอย่างไรในการดำเนินชีวิตคริสเตียนท่ามกลางสังคม ที่มีการแข่งขันอย่างสูง และสภาพเศรษฐกิจที่มีค่าครองชีพสูงขึ้นทุกวันๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *