เฝ้าเดี่ยว วันพฤหัสบดี 18 พ.ย. เฉลยธรรมบัญญัติ 29:16-29

“สิ่งลี้ลับทั้งปวงเป็นของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราทั้งหลาย แต่สิ่งทรงสำแดงนั้นเป็นของเราทั้งหลาย และของลูกหลานของเราเป็นนิตย์ เพื่อเราจะกระทำตามถ้อยคำทั้งสิ้นของกฎหมายนี้” (ข้อ 29) ในการดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้าที่ผ่านมาของคุณ พระเจ้าได้ทรงสำแดงความลี้ลับอะไรบ้าง ที่เป็นเหมือนหมายสำคัญในชีวิตของคุณ? (อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่เป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของคุณ ด้านใดด้านหนึ่งก็ได้)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *