เฝ้าเดี่ยว วันเสาร์ 20 พ.ย. เฉลยธรรมบัญญัติ 30:15-20

โมเสสตั้งชีวิตและความตาย พระพรและคำแช่งสาปไว้ต่อหน้าประชากร หวังให้พวกเขาเลือกชีวิตและพระพร ชีวิตคริสเตียนที่ติดตามพระเจ้า เป็นชีวิตที่เริ่มต้นจาก “ความตั้งใจ” (ดูโรม 12:1-2 ประกอบ) คุณติดตามพระเจ้าโดย “ตั้งใจจะติดตาม” หรือ “เป็นคริสตาม” โดยไม่ตั้งใจ? คุณกำลังเลือก “ชีวิต” หรือ “ความตาย”?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *