หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2010

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.       ชีวิตของสมาชิกทุกๆ คนที่จะเอาจริง เอาจัง และติดสนิทกับพระเจ้า เป็นสาวกที่เข้มแข็ง มีชีวิตที่รักการอธิษฐาน อ่านพระคัมภีร์ และเฝ้าเดี่ยว ใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้าทุกๆ วัน
2.       ขอบคุณพระเจ้าสำหรับคณะกรรมการสรรหามัคนายกในการติดต่อทาบทามมัคนายกจำนวน 4 คน และจะนำเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมในวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม เพื่อจะอธิษฐานและลงมติรับรองต่อไป
3.       การจัดเตรียมงานคริสตมาสประกาศภาคภาษาจีนในวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม วิทยากร อ.เหอหย่งจ้าย  และงานคริสตมาสประกาศภาคภาษาไทยในวันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม ที่จะมีการเล่นเกมส์ตามฐาน ร้องเพลง และการเทศนา
4.       กลุ่มเซลของคริสตจักร ภาคภาษาจีน (4 กลุ่มเซล) ภาคภาษาไทย (5 กลุ่มเซล) ที่จะเป็นที่ที่ทุกๆ คนจะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง และเติบโตไปกับพระเจ้าด้วยกัน อธิษฐานเผื่อผู้นำกลุ่มแต่ละกลุ่มที่จะมีสติปัญญา และได้รับการเสริมเรี่ยวแรงจากพระเจ้าในการนำกลุ่มเซล
5.       คณะกรรมการปรับปรุงสถานที่ในการสรุปประมวลผลข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากการสำรวจ และข้อเสนอแนะของสมาชิก เพื่อจะจัดการดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซมสถานที่ในส่วนต่างๆ ที่สึกหรอทรุดโทรม เพื่อความปลอดภัยในการใช้สถานที่ และนำเสนอต่อที่ประชุมในลำดับต่อไป
6.       การจัดเตรียมโครงร่างเทศนาสำหรับปี 2011 ของภาคภาษาจีนและภาคภาษาไทยที่ทุกอย่างจะเป็นไปตามแผนการที่วางไว้ โดยเฉพาะการติดต่อวิทยากรเทศนา เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของคริสตจักร
7.       ขอบคุณพระเจ้าสำหรับคุณวรชิต และคุณจันทร์ธี ที่จะเข้ามารับใช้พระเจ้าในหน้าที่ของพ่อบ้านแม่บ้านเต็มเวลา อธิษฐานเผื่อการปรับตัวและการเรียนรู้งานด้านต่างๆ
8.       ชีวิตส่วนตัวและการรับใช้ของผู้รับใช้พระเจ้าในคริสตจักร ทั้งในด้านการอภิบาลศิษย์ และสำนักงาน – อ.นนท์ชัย อ.เหอจื้อผิง อ.วินัย คุณสุวรรณา คุณอรนุช คุณอุลัย คุณวรชิต และคุณจันทร์ธี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *