เฝ้าเดี่ยว วันพุธ 24 พ.ย. เฉลยธรรมบัญญัติ 31:30-32:22

โมเสสใช้ภาพของแม่นกอินทรี ที่ดูแลลูกของมันอย่างดี (ข้อ 10-11) เหมือนกับที่พระเจ้าทรงดูแลอิสราเอล ความจริงในเรื่องนี้หนุนใจคุณอย่างไร ในการดูแลของพระเจ้าเหนือชีวิตของคุณ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *