เฝ้าเดี่ยว วันพฤหัสบดี 25 พ.ย. เฉลยธรรมบัญญัติ 32:23-52

โมเสสได้บอกว่า การระมัดระวังในการดำเนินชีวิตตามกฎบัญญัติของพระเจ้า เป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะเป็นเรื่องของ “ชีวิต” (ข้อ 47) มีคนบอกว่า “พระคัมภีร์เป็นเสมือนคู่มือการดำเนินชีวิตของมนุษย์” คุณได้ให้ความสำคัญในการศึกษาพระคัมภีร์ และนำมาใช้ในชีวิตของคุณมากน้อยแค่ไหน? ถึงเวลาหรือยังที่คุณจะเริ่มพัฒนาชีวิตส่วนตัวกับพระเจ้า ด้วยการศึกษาพระคัมภีร์ และทำตาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *