เฝ้าเดี่ยว วันเสาร์ 4 ธ.ค. ฟิลิปปี 4:1-9

คุณคิดว่า จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้า ”ทุกเวลา” จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตของคุณจริงๆ หรือไม่? อะไรคืออุปสรรคสำคัญ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *