เฝ้าเดี่ยว วันอาทิตย์ 5 ธ.ค. ฟิลิปปี 4:10-23

เคล็ดลับการดำเนินชีวิตของเปาโลคือ การรู้จักพอใจในสิ่งที่มี และสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ที่ท่านมีกับพระเยซูคริสต์ เคล็ดลับนี้เตือนสอนอะไรคุณ? ข้อ 13 หนุนใจคุณอย่างไรเมื่อเผชิญความยากลำบาก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *